ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА БИЗНЕС СОФТ СКИЛС

Вход за достъп:

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ"

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?

 • Ще имате по-високи приходи от продажби при същото ниво на разходи за търговския отдел.
 • Вашите служители ще усвоят ефективни методи, касаещи всеки един от етапите на продажбения процес, които ще им помогнат да повишат продажбите чрез формираните си нови умения.
 • Ще имате повече доволни клиенти, които да ви препоръчват и да купуват отново от Вас.

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

 

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?

 • Увеличаване на печалбата от Вашата дейност чрез усвояване на техники и методи за вземане на стратегически решения от страна на висшия и среден мениджмънт, които дават възможност за значително намаляване на грешките при вземане на решения.
 • Ще използвате доказани методи за ефективно ръководене на хора и управление на процеси във фирмата.
 • Ще усвоите методи за изграждане на лидерско поведение и реализация на целите на фирмата на базата на общо споделяни ценности и корпоративна визия.

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ"


 КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?

 • Ще увеличите приходите от единица вложен труд на база на екипна ефективност и оптимизация на процесите в екипа чрез лесни за усвояване и утвърдени методи за екипно взаимодействие.
 • Ще задържите ценните за Вас служители благодарение на формиране на умения за удовлетворяващо екипно взаимодействие, което да повиши тяхната мотивация за оставане във фирмата.
 • Ще увеличите приходите си, тъй като екипите ще взаимодействат по-ефективно на база на усвоените нови знания и умения.

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ"

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?

 • Оптимизация на времето на служителите ви - чрез подобряване на уменията им за писмена и устна комуникация.
 • Служителите ви ще усвоят методи за определяне на комуникативния стил на събеседника си и за адаптиране спрямо него с цел извличане на максимална полза от комуникативния процес.
 • Служителите ви ще получат практични знания, с които ще формират конкретни умения за по-ефективна комуникация с колеги, контрагенти и клиенти.

Как работи онлайн академията?

След консултация и определяне на специфичните потребности и цели на нашите клиенти, те получават достъп до ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА.

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА съдържа обучителни видео материали с конкретни методи за формиране на бизнес софт скилс по съответната тема.

Всеки един урок завършва с тренинг програма за следващите три седмици с конкретно практично задание относно формиране на необходимите умения на служителите.

В края на всеки модул е предвиден тест и след успешното му преминаване служителят получава сертификат за завършен онлайн курс.

Какви са ползите за Вас?

 

 • Качество и добавена стойност - онлайн академията е така разработена, че знанията по темите са изключително практични и лесни за усвояване и чрез създадена от нас методика за прилагането им гарантираме, че знанията се превръщат в умения, а това е безспорно конкурентно предимство - служители с нови, адекватни за пазара знания и умения.
 • Удобство - всеки един служител има възможност по всяко време и от всяко място да получи точно необходимата му доза знание, да има дисциплинираща програма за три седмици и да го превърне в безценно умение.
 • Спестявате финансов и времеви ресурс - създаването на собствена онлайн академия е продължителен и скъпоструващ процес. На база на нашия опит ние реално притежаваме необходимия ресурс и методология, за да го предоставим на изключително добри цени на нашите клиенти.
 • Бърз старт за новите служители - съкращаване на времето за придобиване на необходимите знания и умения за новите служители.
 • Възможност за атестиране на служителите - чрез системата за оценка и атестация на знанията и уменията на служителите ще получите обективна представа за тяхното ниво по отношение на основните бизнес софт скилс.

ЗА ДА СМЕ ВИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ДИРЕКТНО на тел. 0898 83 82 08, 0898 45 58 65 или

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ОТТУК: