Корпоративен брандинг – защо и как?

Корпоративен брандинг 4.0

Защо точно корпоративен брандинг 4.0?

Анна Вълканова

Анна Вълканова, доц. д-р

   Статията е представяне на книгата „Корпоративен брандинг 4.0“, издателство „Изток-Запад“ от автора

  АННА ВЪЛКАНОВА е доц. д-р по Обществени комуникации и информационни науки от школата на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател и консултант по корпоративни и бизнес комуникации, съосновател и управляващ партньор на K2S.BG

Просто да устояваме не е достатъчно, необходима ни е гъвкавост и нещо повече – резилиентен корпоративен брандинг

С какво се промени бизнесът ви и какви са новите предизвикателства пред вас във времена на несигурност и трансформации, означавани като революция 4.0? Какво може да ви донесе повече сигурност, повече възможности лесно да преодолявате сътресенията и още – необходим ли ви е корпоративен брандинг за това?

Със сигурност вече гледате на бизнеса си по нов начин, търсите различни перспективи, отчитате все повече влиянието на средата, мислите в по-комплексни понятия и сигурно искате да намерите модели, които да улеснят управлението на бизнеса ви.

Замисляли ли сте се как с помощта на корпоративен брандинг можете да устоявате на сътресенията, да сте гъвкави, иновативни и да вървите напред?

Корпоративният брандинг – ключово конкурентно предимство

Корпоративният бранд може да се превърне във ваше ключово конкурентно предимство. Предимство, което ви помага правилно да се построите спрямо засилващия се натиск от страна на потребители, служители и останалите заинтересовани страни.

Корпоративен бранд, основан на идеята да се развива съвместно с различните заинтересовани страни, отразява адекватно променящите се обстоятелства вътре и вън от организацията, подлежи на актуализация и в този смисъл по-лесно абсорбира сътресенията.  

Нещо повече,  конкурентните предимства от индустриалното общество като физическо оборудване, финансов капитал, интелектуална собственост не са достатъчни днес. Те са сравнително лесни за управление, тъй като подлежат на контрол и са в разпореждането на компаниите като техни собственици. Те обаче не са трудни за придобиване или за имитиране и вече не могат да послужат като бариери пред конкуренцията.

Корпоративният бранд като сравнително предимство е невъзможно да се копира. Вярно е обаче, че той се изгражда много трудно, тъй като не е изцяло в контрола на организациите, а се сътворява съвместно с различните заинтересованите страни и подлежи на актуализация в контекста на променящите се обстоятелства. Освен това се изгражда бавно и се нуждае от внимателно проследяване.

Възможно е обаче да се използват инструменти за корпоративен брандинг, които да разделят процеса на отделни стъпки и да направят управлението му по-лесно, предвидимо и измеримо. Нещо, за което всеки мениджър сигурно би бил благодарен.

Нека да започнем с основните елементи, върху които сте изградили бизнеса си.

Корпоративна визия

Корпоративната визия е в основата на бизнеса ви. Дори и да не сте я формулирали вербално, тя задвижва всички ваши действия, тя е енергията на вашия бизнес. Енергия, която е движеща сила и за вашите партньори, служители, клиенти. Тя носи отговорът на въпроса „Защо съществува организацията?“

За да  усилите ефекта от нейното съществуване е добре да я изкажете ясно и гласно. А след това и да я изпишете –  четливо и красиво.

Но това не е достатъчно – необходимо е още да сте готови да продължите да я споделяте открито и в диалог с останалите, включени в нейната реализация страни, така че заедно да я обогатявате и пресътворявате.

Корпоративна култура

Корпоративната култура в добрия случай е отражение на корпоративната ви визия, дълбоко вкоренено във вярванията, представите, ценностите и поведението на служителите ви. Това е начинът, по който организацията ви функционира и се движи напред или отговорът на въпроса „Как работите?“

Придържането към принципите и практиките, носени от корпоративната култура позволява на организацията да действа синхронизирано и така да постига своите цели.

Корпоративната култура се долавя от новите служители веднага с постъпването им на работа, но тя също така се нуждае от пространства за споделяне. Споделянето в групов формат относно начина на работа може да ви предпази от това да се движите „по инерция“ и да тръгнете в погрешна посока. Фирмените обучения по системата KNOWLEDGE 2 SKILLS активно формират усещането за обща посока, общи цели, като едновремено с това развиват умения за постигането им.

Корпоративен имидж

За да успеете да се свържете с различните заинтересовани страни, с които работите и да имате ползотворно сътрудничество тяхната представа за вашата организация трябва да съвпада с ценностите и потребностите им. Когато на територията на корпоративния имидж успешно се срещнат вашата визия и вашата култура с потребностите и ценностите на хората, с които взаимодействате, то това означава, че брандингът ви има успех.

Интересна е динамиката между дългосрочния характер на визията, бавния и продължителен процес на формиране на корпоративната култура и бързите промени в средата, които рефлектират върху потребностите и ценностите на заинтересованите страни и влияят на начина, по който ви възприемат.

Тези промени в средата изискват гъвкавост или по-точно резилиентност, т.е. способност на корпоративния бранд да устоява на сътресенията, да се възстановява лесно, но и да  прави пробиви, основани на иновации.

Или с други думи, ако не можем да контролираме колебливите вълни на промените, можем да се научим да правим по-добри лодки.

Приложено към управлението на корпоративния бранд това означава да се съгласуват „визия-култура-имидж“, за да няма разминавания между онова, което организацията носи като ползи и представите, които създава навън и това, което средата изисква от вас и онова, което вие й предоставяте.

Анализът на корпоративния бранд се основава на оценка на съответствието между визията и културата, визията и имиджа, културата и имиджа и ясно показва силните и слаби страни на бизнес модела ви и възможностите за неговото развитие. Това е методология, която ние успешно използваме в работата си с нашите клиенти, за да извличаме заедно с тях нови посоки за бизнес развитие и растеж.

Пишете ни: office@k2s.bg или ни се обадете: 0898 83 82 08, за да ви окажем професионално съдействие в изграждането на Вашия бранд. Разкажете ни повече  за своя бизнес и предизвикателствата, пред които сте изправени.

Напишете коментар