Комуникативни умения по Модела на четирите основни комуникативни стила

Комуникативни умения можем да развиваме само ако си даваме сметка за различията в комуникативните стилове, които всеки от нас предпочита и практикува и ако сме способни да се адаптираме спрямо тези различия.

Изработването на модела на комуникативните стилове става като се свържат в координатна система двете характеристики – доминация и общителност, като по хоризонталната линия се разположи доминацията, а по вертикалната – общителността (виж фиг. 1). В първи квадрант комбинацията от висока степен на доминация и висока степен на общителност формира емоционален стил (emotional style), във втори квадрант с висока степен на доминация и ниска степен на общителност е директорският стил (director style), в трети квадрант с ниска степен на доминация и ниска степен на общителност е аналитичният стил (reflective style) и в четвърти квадрант е подкрепящият стил (supportive style) – с ниска степен на доминация и висока степен на общителност.

Изграждане на комуникативни умения чрез познаване на стиловете

Емоционалният стил се отличава със спонтанно поведение, без задръжки. Този тип комуникатори са склонни да говорят бързо, да изразяват възгледите си с ентусиазъм, да използват енергична жестикулация. За тях е характерна екстровертна ориентация – чувстват се добре в компания и са енергични, дейни, оптимистични. Благодарение на комбинацията от висока степен на доминация и висока степен на общителност те притежават естествена убедителност – лесно изразяват своята гледна точка по завладяващ и убедителен начин.

Директорският стил се характеризира с излъчването на сериозно отношение. Изразяването на твърда позиция е друга водеща характеристика на стила. С жестове на увереност и решителност на тона директорският стил демонстрира поемане на контрола. Този стил трудно може да се доближи до отношения на топлота и загриженост, той по-скоро се характеризира с демонстриране на индиферентност към околните.

В спецификата на аналитичния стил е обмисленото и подредено изразяване на отношение, без да се бърза. Позициите обикновено са премерени и емоциите са под контрол. Този тип комуникатори изглеждат вглъбени в себе си.

В спецификата на аналитичния стил е обмисленото и подредено изразяване на отношение, без да се бърза. Позициите обикновено са премерени и емоциите са под контрол. Този тип комуникатори изглеждат вглъбени в себе си. Те са тихи, създават впечатление, че са заети с други неща и затова са възприемани като отдръпнати и трудни за разбиране. Те ценят реда около себе си, по време на работна среща се придържат към дневния ред, обръщат внимание на детайлите и вземат решения бавно.

За подкрепящия стил е характерно въздържано поведение, с което обикновено се избягва привличането на внимание. Този тип комуникатори са добри слушатели. Те избягват употребата на власт и развиват взаимоотношенията си на приятелска основа. Вземат своите решения внимателно и след много размисъл.

Как да се справяме с различията в комуникативните стилове и какви ползи можем да извлечем от познаването им очаквайте в следващата публикация „Третото измерение: гъвкавост между комуникативните стилове”.

Напишете коментар