Управление на човешкия капитал – как следва да обучаваме експертите си?

управление на човешкия капитал

Управление на човешкия капитал следва да се прави от експерти, а те несъмнено се нуждаят от обучение и развитие.

Това обучение поставя акцента върху ролята на хората в организацията, който са отговорни за човешкия капитал като основна движеща сила на бизнеса днес.

Нашето разбиране за обучението, е че посредством групова дискусия, мозъчна атака, творчески упражнения, участниците ще видят различните HR  тенденции и водещата роля на ТРЗ експертите в компанията.

Управление на човешкия капитал – кои са най-важните въпроси?

Чрез разиграване на казуси и анализ на ситуации участниците ще бъдат провокирани, да си дадат отговор на следните въпроси:

 • Процедури, правила, инструкции, тълкувания на кодекс на труда, или защо те са важни за имиджа на компанията?
 • Каква е ролята на ТРЗ експерта в компанията и какво трябва да се демонстрира на другите отдели и ръководители?
 • Как да подобрим процесите по администриране и да разширим функциите на отдела? Какво правят другите звена?
 • Какви проблеми решаваме и в какво ситуации трябва да се намесваме с експертно мнение и становища?
 • Какво е организационно развитие и как HR отдела го задвижва?
 • Какви са най-честите бариери, които ни пречат да развиваме позицията и представата на другите за екипа ни.
човешки капитал

Цели на обучението за управление на човешкия капитал

 1. Заедно с водещия да стартират изготвянето на малък проект (план) по развитие на HR функцията в компанията.
 2. Участниците да се запознаят със съвременните тенденции и дейността на отдела по УРЧР и да видят как го правят другите.
 3. Да планират нови дейности и календар с вътрешни HR проекти свързани с повишаване на ефективността управление на човешкия капитал.

Изводи, към които ще водим участниците:

 • HR функцията е ключова и комуникира стратегията, мисията, визията, ценностите и културата на компанията.
 • HR отдела защитава интересите на работодателя и подкрепя ръководството в постигането на бизнес целите и заложената стратегия
 • HR функцията подпомага ръководителите на отдели при различни трудово-правни казуси със служителите.
 • HR специалистите действат като медиатори между служителите и ръководството.

Методология на обучението

 • Основен метод в обучението са игрите, работата по казуси, в които участниците заемат определени роли, поемат отговорност, изпълняват конкретни и нови задачи, а водещият режисира темите и активностите, така, че да са максимално близки до реалността и да упражняват нови подходи за управление на човешкия капитал.
 • По време на ролевите игри, ще правим стоп кадър на важните моменти в процеса на управление на ЧР; ще правим игри за разговори с трудни служители, ще тренираме как да комуникираме с служителите на база темперамент и персонални личностни особености, как да освобождаваме по чл.325.
 • Разделени на малки групи участниците, ще имат възможност да съставят и разиграят  ситуации, в които да отработят труден за тях момент с хора, ситуации и процеси.
 • Често проблемите идват от човека, затова по време на обучението ще упражняваме как да се справяме с инати, закостенели колеги и служители.
 • Всяка една сесия завършва с формулиране на правила, насоки и ценни мисли от участниците, които ще бъдат систематизирани и предадени на възложителя.

Направете запитване за Фирмено обучение "Управление на човешкия капитал" или ни се обадете: + 359 898 83 82 08

Подобни обучения за Вашата фирма: Employer Branding Обучение за фирми

Напишете коментар